גיימבו משחקים

תקנון האתר

גולשים יקרים,

לפניכם תקנון אתר גיימבו המפרט את התנאים לשימוש באתר, הגישה אל האתר והשימוש בו מבטאים את הסכמתכם לתנאי התקנון להלן .


1. כללי

1.1 כללי תקנון זה נועדו להסדיר את כללי ההשתתפות והגלישה באתר גיימבו ( http://www.gamebo.co.il ) להלן: "האתר". בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

1.2 הנך מאשר כי קראת את הוראות התקנון המהווים את התנאים לשימוש באתר ואתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות להם.

1.3 תקנון זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמשים והאתר בהקשר עם אתר האינטרנט גיימבו, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמשים לבין האתר בהקשר לאתר אינטרנט זה.

1.4 גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים ו/או מנהליים המבוססים או הקשורים בתקנון זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

1.5 אין באמור בתקנון זה כדי לפגוע בזכותו של האתר לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע שמועבר לאתרו או נאסף על ידי האתר בהקשר לשימוש באתר. האתר רשאי לפקח על השימוש באתר, לחשוף ולגלות כל אינפורמציה שתתקבל ממך במסגרת שימושך באתר.

1.6 אם ייקבע שחלק כלשהו מתקנון זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראת כל חוק, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

1.7 ויתר האתר על זכות הניתנת לו עפ"י תקנון זה במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות עפ"י תקנון זה ו/או על פי דין.

1.8 בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט במחוז תל-אביב - יפו, אשר ידון על פי חוקי מדינת ישראל.


2. השימוש למטרות אישיות בלבד

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר על המשתמש להעתיק, להפיץ, להציג, לשדר, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, לבצע שינויים, ליצור עבודות נגזרות, למכור מוצר ו/או שירות שמקורו באתר ו/או למכור פריט מפרטי המידע ו/או התוכנה שמקורם באתר.

3. איסור על שימוש בלתי חוקי

חל איסור מוחלט על המשתמשים לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי כללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה ובחוקי מדינת ישראל.

4. זכויות יוצרים

תכני האתר, לרבות טקסטים, תוכנות, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה, משחקים וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע להם על ידי האתר ( להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; המשתמשים באתר יהיו רשאים להשתמש במידע אך ורק על פי הרשאה מפורשת של האתר או המפרסם. המשתמשים מתחייבים שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של האתר או המפרסם.

כל התכנים המופיעים באתר כפופים לזכויות יוצרים של האתר ו/או של יוצרים אחרים, כל הזכויות שמורות. הדומיין, לוגו האתר, שמות המשחקים המתורגמים לעברית, הינם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של האתר ו/או של חברות אחרות.

5. הגבלת אחריות

5.1 המידע, התוכנות, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס.

5.2 האתר רשאי בכל עת להכניס שיפורים ושינויים בתכנים, בעמודים, בממשקים הגרפיים ובעיצוב האתר.

5.3 אין באמור בתקנון זה ו/או באתר משום מצג מצד האתר בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי.

5.4 כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית מוצעים לגולשים כמו שהם בלא כל התחייבות.

5.5 האתר לא ישא כלל באחריות לגבי המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים השירותים והגרפיקה הנלווית, לרבות אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ועוד.

5.6 בשום מקרה לא תחול על האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג , לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים ו/או נזק לחומרה, תוכנה ו/או מערכות מחשב הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין ו/או כל דין אחר, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לאתר או למי מספקיה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

6. הגבלת הגישה לאתר

האתר שומר על זכותו לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל גולש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.,
ולפרק זמן בלתי מוגבל.

7. שינוי בתקנון

אתר גיימבו רשאי לשנות את האמור בתקנון זה בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.


8. קישורים למפרסמים ובאנרים באתר

אתר גיימבו עשוי להכיל קישורים ובאנרים לאתרים אחרים ברשת. אין לאתר שליטה על אתרים אלה ואין הוא אחראי בכל צורה שהיא
על התוכן המופיע בהם. הכללת הקישורים והבאנרים באתר אין בה משום אישור לחומר המופיע בהם ואין בה כדי להעיד על קשר כלשהו בין
גיימבו לאתרים המפרסמים.

9. קשר לצורך קבלת שירות

על-מנת לקבל תשובות לשאלות וטיפול בבעיות הקשורות לאתר גיימבו יש לפנות דרך טופס יצירת קשר


אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.